Opłaty sądowe

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity Dz. U. 2014 1025.)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

 

Strona www Ministerstwa Sprawiedliwości dot. opłat sądowych

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.

 

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

 

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

 

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę.

 

Opłaty należy uiszczać:
- znakami opłaty sądowej w kasie, sądu podając sygnaturę akt,
- lub przelewem na konto.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Numery odpowiednich kont Sądu Okręgowego w Rzeszowie podane są w zakładce Konta bankowe.

 

Opłaty kancelaryjne
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności:
4. zaświadczenia

- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

 

Opłaty w sprawach  z zakresu prawa o księgach wieczystych

 

Informację mozna uzyskać pod tym adresem w sekcji opłaty

 

Opłaty w sprawach karnych

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach cywilnych

 

Rejestr Spadkowy

 

Sąd Rejonowy w Łańcucie informuje, że z dniem 08 września 2016r, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza lub sąd (Dz.U.2016, poz. 1420).

 

Na podstawie § 1 cyt. Rozporządzenia wysokość opłat za wpis dokonany w Rejestrze Spadkowym wynosi 5,00 złotych.

 

Opłaty należy dokonywać w Punkcie kasowym sądu w budynku Sądu Rejonowego w Łańcucie  ul. Grunwaldzka 10 lub na rachunek bankowy sum na zlecenie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

nr 64 1010 1528 0003 0313 9120 0000.

 

Przedmiotową opłatę uiszcza każdorazowo wnioskodawca wraz z wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie o wydanie orzeczenia podlegającego wpisowi do Rejestru Spadkowego.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2016-01-12 16:47
Opublikowany przez: Konrad Magdoń
Aktualizowany dnia: 2020-03-26 12:06
Aktualizowany przez: Konrad Magdoń
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 5 816